Manqul, Musnad, Muttashil dan Ro'yi

Manqul, Musnad, Muttashil dan Ro'yi

Sesuai dengan judul di atas dalam makalah ini akan dipaparkan pokok-pokok perbahasan yang meliputi:-

1) Pengertian Manqul, Musnad, Muttashil dan Ro'yi
2) Wajibnya Manqul dan Haramnya Ro'yi
3) Utamanya/tinggi Ilmu Manqul, Musnad, Muttashil

Perbahasan

1.      Pengertian Manqul, Musnad, Muttashil dan Ro'yi

1.1    Manqul

Manqul itu bahasa arab berasal dari kata Naqola. Manqul secara harfiyah ertinya yang dipindahkan. Adapun erti menurut agama Islam adalah belajar mengaji Quran dan Hadis dengan cara berguru atau ilmu Quran dan Hadis yang dimiliki oleh seseorang itu diperolehi melalui proses pemindahan ilmu dari guru ke murid. Adapun sistem manqul ada beberapa macam cara antara lain:-

a)  Guru yang membacakan ilmu, murid mendengarkan.
b)  Guru sedang mengajar ilmu kepada muridnya kemudian ada orang lain mendengarkannya.
c)  Dengan sistem munawalah iaitu guru memberi hak/persetujuan kepada muridnya yang dipandang sudah menguasai ilmu manqul untuk mengerjakan dan mengajarkan ilmu tersebut atau guru berkirim surat yang berisi Al Quran dan atau Hadis kepada muridnya tentang suatu masalah lalu murid membaca dan melaksanakannya.

1.2     Musnad

Musnad ertinya ilmu yang diberikan itu mempunyai sanad/isnad yang sahih. Sanad/isnad (berasal dari kata asnada) ertinya sandaran, tempat bersandar. Maksudnya mengajarkan (membaca, memberi makna dan menerangkan) Al Quran dan Hadis dengan sandaran guru yang mengajarkan kepadanya, gurunya dari gurunya lagi dan seterusnya.

1.3     Muttashil

Muttashil ertinya bahawa masing-masing sanad/isnad itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi manqul-musnad-muttashil ertinya mengaji Al Quran dan Hadis secara langsung seorang atau beberapa orang murid yang menerima dari seorang atau beberapa gurunya tersebut asalnya menerima langsung dari gurunya dan gurunya menerima dari gurunya lagi, sambung bersambung begitu seterusnya tanpa terputus sampai kepada penghimpun Hadis seperti Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dll yang telah menulis isnad-isnad mereka mulai dari beliau-beliau (penghimpun Hadis) sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersambung sehingga Jibril dan Jibril daripada Allah.

1.4     Ro'yi

Ro'yi berasal dari kata ro'aa ertinya pandangan, pengelihatan, pendapat, maksudnya adalah belajar atau mengkaji Al Quran dan Hadis sendiri tanpa guru, tidak memiliki isnad muttashil atau berguru dari guru yang tidak berisnad atau membaca buku-buku/ kitab-kitab sendiri kerana merasa boleh menafsir bahasa arab sendiri, difaham-fahami sendiri, diangan-angankan sendiri.

2 Wajibnya Manqul dan Haramnya Ro'yi

Menurut aslinya mengkaji atau mempelajari ilmu Al quran dan Hadis itu harus dengan cara manqul musnad, muttashil dan muhlis kerana Allah. Kerana penyampaian ilmu Al Quran dan Hadis dengan cara manqul, musnad, muttashil adalah cara yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama sholihin.

Dari beberapa ayat Al Quran dan Hadis yang telah kita kaji bersama secara manqul kita telah mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas bahawa Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW dengan sistem manqul iaitu dimanqulkan oleh Malaikat jibril secara teori dan praktikal. Misalnya ketika Rasulullah SAW menerima kemanqulan  bacaan Al Quran diperingatkan untuk tidak tergesa-gesa menggerakkan lisan-lisannya mendahului Malaikat Jibril tetapi supaya memperhatikan dahulu setelah Malaikat Jibril selesai membacakan Al Quran, Rasulullah  SAW baru disuruh mengikuti bacaan tersebut.

Firman Allah yang bermaksud:

"Kamu jangan menggerakkan lisanmu (untuk mendahului Malaikat Jibril dalam membaca Al Quran) kerana tergesa-gesa dengannya. Sesungguhnya atas kami pengumpulan Al Quran dan bacaannya. Maka ketika selesai kami bacakan Al Quran itu maka ikutilah bacaannya kemudian sungguh ada pada kami keterangan Al Quran itu. (Al Qiyaamah 16-19)

Inilah bukti Rasulullah SAW menerima wahyu secara manqul. Contoh lagi ialah pada waktu Allah menurunkan wahyu pertama kali iaitu surah  AlAlaq, Malaikat Jibril membacakan lafaz iqro, maka Rasulullah SAW juga menirukan lafaz iqro. Contoh lagi ialah pada waktu Allah menurunkan wahyu tentang waktunya solat. Malaikat Jibril menunjukkan waktunya solat dengan cara mengajak solat bersama setiap waktu solat selama 2 hari berturut-turut iaitu hari pertama dikerjakan waktu awalnya solat dan hari kedua dikerjakan pada waktu akhirnya solat. Setelah itu Rasulullah SAW dan ummatnya disuruh mengerjakan solat pada waktu yang telah ditentukan antara awal dan akhirnya waktu solat.

Para sahabat dan para tabi'in juga menggunakan ilmu manqul. Sufyan bin Uyainah pernah bercerita : Zuhri (perawi hadis) pada suatu hari meriwayatkan sebuah hadis, maka aku berkata " Ceritakan padaku tidak usah pakai isnad". Imam Zuhri menjawab: "Apakah engkau boleh naik loteng tanpa naik tangga?".

Imam Tsaury berkata: "Isnad itu senjata orang mukmin"

Imam Ahmad bin Hambal berkata: "Mencari isnad yang luhur itu sunnah orang dahulu kerana sesungguhnya teman-teman Abdullah itu berangkat dari Kufah menuju Madinah, mereka belajar dari Umar dan mendengarkan beliau".  Jadi orang dahulupun mencari ilmu pada orang yang berguru.

Ibnu Mubarak (perawi hadis) berkata di dalam mukadimmah Hadis Riwayat Muslim

" Dari Ahli Marwa berkata, saya mendengar Abdan bin Usman berkata, saya mendengar dari Abdullah bin Mubarak ia berkata "Isnad itu termasuk agama dan seandainya tidak ada isnad maka orang akan berkata (masalah agama) sesuka hatinya"

Imam Hakim dan lain-lainnya meriwayatkan dari Mathor al Waroq mengenai firman Allah

"… datanglah kepadaku dengan kitab sebelum ini atau atsar/labet/isnad dari ilmu jika kamu sekelian orang-orang yang benar" (Surah Al-Ahqaaf :4)

Dia berkata: "Atsarotin adalah isnadul Hadis"

Muhammad bin As Syafie yang menyusun kitab Hadis Musnad Syafie beliau mempelajari kitab Hadis Muwatta' yang disusun oleh Imam Malik. Beliau hafal di dalam kepala seluruh isi kitab Muwatta' tersebut dan faham isinya. Mengingatkan wajibnya manqul maka Imam Abu Idris As Syafie memerlukan datang ke Madinah semata-mata untuk menemui Imam Malik dan mengesahkan ilmunya dengan cara manqul langsung, Imam As Syafie membaca kitab Muwatta' secara hafalan dan Imam Malik diam mendengarkannya.

Di dalam Hadis Bukhari diriwayatkan : Jabir bin Abdillah merantau sejauh perjalanan satu bulan menemui Abdullah bin Unais hanya untuk mendapatkan satu Hadis Sahaja. Ini menunjukkan wajibnya manqul.

Mengkaji Al Quran dan Hadis dengan cara manqul, musnad, muttashil bukan sekadar method/cara tetapi hukumnya "WAJIB"

"Kamu mendengarkan dan akan didengarkan dan orang yang telah mendengar dari kamu akan didengar pula." (Riwayat Abu Daud)

"Dari sahabat Jundab ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa yang mengucapkan (menerangkan) kitab Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung dengan pendapatnya (secara tidak manqul), walaupun benar maka sungguh ia telah salah" (Riwayat Abu Daud)

Sedangkan mengkaji Al Quran dan Hadis tanpa manqul atau Ro'yi dilarang dalam agama Islam dan diancam dimasukkan ke dalam neraka. Bererti hukumnya "HARAM" berdasarkan dalil

"Dari Ibnu Abbas r.a berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa membaca Al Quran tanpa ilmu (tidak manqul) maka hendaklah menempati tempat duduknya di Neraka" (Riwayat At Tirmizi)

3.    Tingginya (Keutamaan) Ilmu Manqul

Ilmu manqul yang kita miliki, yang kita praktikkan dalam menetapi Al Quran Hadis secara jamaah ini yang kita junjung tinggi ini berdasarkan dalil-dalil haq dalam Al Quran dan Hadis dan secara kenyataannya Allah memberikan nilai yang  tinggi di antaranya:-

3.1    Ilmu Manqul Mengesahkan Amalan

Dengan ilmu manqul amal ibadah seseorang menjadi sah, diterima oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, dimasukkan syurga. Tetapi tanpa manqul atau ro'yi ibadah seseorang tidak sah, tidak diterima oleh Allah, tidak mendapat pahala bahkan dimasukkan ke dalam Neraka berdasarkan dalil:

Firman Allah yang bermaksud:

"Dan janganlah kamu mengatakan/mengerjakan pada apa-apa yang tidak ada ilmu bagimu (ilmu manqul). Sesungguhnya pendengaran, pengelihatan dan hati semuanya itu akan ditanya/diurus oleh Allah (Surah Al Isra':36)

"Dari sahabat Jundab ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa yang mengucapkan(menerangkan) kitab Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung dengan pendapatnya(secara tidak manqul), walaupun benar maka sungguh ia telah salah" (Riwayat Abu Daud)

Orang yang mangaji Al Quran dan Hadis dengan ro'yi(tidak manqul) sama halnya dengan orang yang menggunakan mata wang asli tetapi dengan cara yang tidak sah. Umpamanya wang itu hasil curian atau seperti masuk rumah orang lain tanpa izin pemiliknya atau masuk rumah tidak melalui pintu atau merosakkan pintu.

3.2    Ilmu Manqul Menjaga Kemurnian Agama

Kemurnian agama Islam dapat dijaga dengan cara manqul-musnad-muttashil kerana kita mengatakan, mengamalkan Al Quran dan Hadis ada sandarannya/sanadnya/silsilahnya yang sambung-bersambung sampai Rasulullah SAW tanpa berani menambah, mengurangi atau mencampur dengan pendapat sendiri, angan-angan sendiri, menafsirkan sendiri, otak-atik sendiri. Sehingga ilmu Al Quran dan Hadis tetap terjaga kemurniannya. Jika kita berani menambah, mengurangi atau mencampuri Al Quran dan Hadis di luar kemanqulannya diancam dimasukkan ke dalam Neraka.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

"Takutlah kamu pada Hadis dariku kecuali apa-apa yang kamu ketahui. Barang siapa yang dusta atasku dengan sengaja (hadis bukan dari Nabi dikatakan dari Nabi atau dari Nabi dikatakan bukan dari Nabi) maka hendaklah menempati tempat duduknya di Neraka dan barang siapa yang mengatakan tentang Al Quran dengan pendapatnya sendiri maka hendaklah
menempati tempat duduknya di Neraka" (Riwayat at Tirmizi)

Terjaganya kemurnian agama Islam dengan cara manqul-musnad-muttashil jauh dari bid'ah, syirik, khurafat, tahyul dan lainnya dapat digambarkan sebagaimana air gunung yang jernih, bersih, sejuk dan terasa segar bagi sesiapa sahaja yang minum di tempat sumbernya (mata airnya). Jika ada orang yang ingin merasakan (minum) air itu jauh dari sumbernya/tempat mata iarnya maka harus melihat kepada saluran apa air datang ke situ.

Kalau saluran itu berupa sungai yang terbuka tidak terjaga maka automatik rasanya akan berubah bahkan boleh menjadi racun kerana banyak orang yang membuang kotoran, toksid, sisa rumah tangga, sisa industri, sampah ke sungai itu, sehingga sungai itu tercemar. Tetapi jika saluran air itu melalui paip yang baik dan kuat serta terjaga rapi meskipun jauh dari sumbernya. Bahkan walaupun di dalam  tandas-tandas sekalipun, air yang keluar daripada paip akan tetap sama dengan di tempat-tempat lain sama ada di dalam kota atau di kampung-kampung, maka rasa air yang keluar dari paip akan sama segarnya dan sama bersihnya dengan air ditempat sumbernya.

Ilmu digambarkan air, sumber mata air menggambarkan asalnya ilmu iaitu dari Allah dan Rasulullah SAW. Sedangkan paip yang baik dan kuat digambarkan sebagai isnadnya. Inilah gambarannya!

3.3     Ilmu Manqul Mudah Difahami Dalam Waktu Yang singkat

Dengan sistem manqul ilmu Al Quran dan Hadis akan mudah untuk difahami dalam waktu yang relatif singkat, tidak berpusing-pusing/berbelit-belit sehingga kita segera dapat mengamalkannya dengan benar dan sah. Sebagaimana keterangan-keterangan yang kita terima dari para mubalik dalam jemaah, bahawa guru/syaikh pada waktu mengaji secara manqul di Mekah Al Mukarramah hanya memerlukan waktu 10 tahun sahaja. Alhamdulillah atas kurniaan Allah dalam waktu 10 tahun itu beliau dapat menerima kemanqulan Al Quran 30 juz bacaan, makna dan keterangan dengan Qiro'atussab'a (21 macam bacaan) dan dapat menamatkan kitab-kitab hadis yang kesemuanya berjumlah 49 Kitab Hadis, semua itu dengan cara manqul dan beliau benar-benar faham terhadap Al Quran dan Hadis yang diterima secara manqul.

Setelah pulang dari Mekah, beliau terus amar makruf kepada sanak saudara, handai taulan, sahabat-sahabatnya, kenalannya dan siapa sahaja untuk diajak menetapi agama Islam yang haq berdasarkan Al Quran dan Hadis secara berjamaah. Mereka ada yang mahu dan ada yang menolak juga ada yang merintangi/menentang tetapi beliau tidak jatuh mental/takut, tetap bersemangat dalam amar makruf dengan bermacam-macam cara, di antaranya beliau selalu mengadakan pengajian khataman/asrama Al Quran dan Hadis secara manqul-musnad-muttashil dan tempat pengajiannya berpindah-pindah. Dalam waktu kurang lebih satu bulan setiap khataman/asrama boleh mengkhatamkan Al Quran 30juz bacaan, makna dan keterangan secara jelas, dan mudah difahami sehingga para peserta khataman pulang dari pengajian merasa puas, senang, gembira dan mantap.

Sampai sekarang kita terus menerus melaksanakan pengajian-pengajian Al Quran dan Hadis dengan sistem manqul-musnad-muttashil sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat memahami Al Quran dan Hadis dengan mudah. Seperti pengajian khataman/asrama di pondok-pondok, daerah-daerah pada bulan Ramadhan atau waktu lainya dalam waktu kurang dari satu bulan Al Quran 30juz bacaan, makna, keterangan dapat dikhatamkan atau 12 Kitab himpunan Hadis Nabi dapat dikhatamkan dalam waktu kurang lebih satu bulan. Contoh lagi ialah pengajian Hadis-Hadis Besar seperti Sahih Bukhari, Sunan Nasa'I, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan lainnya dalam waktu kurang lebih 15 hari satu juz dapat dikhatamkan.

Dengan cara manqul pengkajian dan pemahaman terhadap isi Al Quran dan Hadis jadi mudah, jelas, cepat dan tepat kerana ada yang menuntun dan membimbing secara langsung. Sebagai contoh mudah, jelas dan tepatnya dalam menerima Al Quran dan Hadis secara manqul digambarkan seperti orang yang disuruh mengambil jarum. Orang yang menyuruh menjelaskan: "Ambilkan jarum, jarumnya berada di dalam almari pakaian yang ada di kamar tidur paling utara, kunci almari ada di atasnya, bukalah almari pakaian itu dan carilah jarum itu pada rak yang paling bawah di situ ada bungkusan kain warna hijau, jadi di situlah letaknya jarum". Orang yang menerima perintah itu dengan sendirinya
akan dengan mudah, cepat dan tepat untuk mengambil jarum yang dimaksudkan.

Sedangkan bagi orang yang tidak manqul digambarkan seperti orang yang disuruh mengambil jarum dalam almari tersebut belum sampai dijelaskan/dimanquli dia langsung terus mencari sendiri padahal dalam rumah itu kamarnya banyak almari, pakainnya banyak dan dikunci, maka orang tersebut tidak boleh menemukan jarum yang dimaksudkan,  seandainya boleh menemukan, itu hanya suatu kebetulan atau setelah bersusah payah membongkar/menyelongkar seluruh isi rumah.

3.4     Ilmu Manqul Mempunyai Kehebatan, Wibawa, Guna, Jaya, Mulia

Allah memberikan "Kehebatan, Wibawa, Guna, Jaya dan Mulia" kepada ilmu manqul. Hanya ilmu Al Quran dan Hadis yang diajar secara manqul-musnad-muttashil yang dapat menumbuhkan keimanan, ketakwaan, kejayaan, kemenangan dan kemuliaan (berupa Syurga).

Kita kembali mengimbau sejarah perjuangan lampau, Guru/Syaikh kita, dalam amar makruf menyampaikan agama Islam yang haq ini dengan berbagai macam cara di antaranya beliau pernah mendatangi atau mengumpulkan beberapa ulama diajak kepada kebenaran kerana yang mereka amalkan selama ini tidak cocok/sesuai dengan ajaran Al Quran dan Hadis yang sebenarnya, kerana mereka tidak mahu, mereka dimaki-maki bahkan diajak berdebat/adu ilmu, jika mereka dapat mengalahkan dengan dasar Al Quran dan Hadis beliau sanggup di perbuat apa sahaja.
Perdebatan yang pernah beliau hadiri salah satunya terjadi pada tahun 1952 bertempat di rumah Ketua Kampung. Perdebatan itu dihadiri oleh lebih kurang 35 orang guru pondok dan umat Islam lebih kurang 1,000 orang dari sekitar kampung. Masalah yang diperdebatkan di antaranya masalah beduk, kentongan, kenduri /doa selamat orang mati, usholi dsb ditinjau dari hukum Islam sebenarnya(ilmu manqul) bahkan mereka disuruh bertanya apa sahaja tentang Islam, semua pertanyaan mereka dijawab berdasarkan Al Quran dan Hadis. Dan mereka tidak dapat menyalahkan jawapan beliau. Hal itu menunjukkan sebahagian contoh bahawa Allah memberikan "kehebatan, wibawa" dan "jaya"(kemenangan) pada ilmu manqul.

Dengan ilmu secara manqul-musnad-muttashil Allah memberikan "guna" (manfaat). Dengan cara manqul-musnad-muttashil seseorang akan mempunyai keimanan yang kuat, kukuh, tidak mudah terpengaruh dan imannya seperti akar pohon yang kuat dan rimbun daunnya, serta berbuah tanpa mengenal musim. Iman dan takwanya selalu nampak di mana sahaja dan dalam keadaan apa sahaja, seperti telah digambarkan oleh Allah dalam Surah Ibrahim: 24-25

"Apakah kamu belum tahu (Muhammad) bagaimana Allah membuat gambaran kalimat yang baik(kalimat yang menunjukkan haq, kalimat tauhid, Al Quran), kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, daunnya rimbun dan berbuah setiap musim dengan izin Tuhannya. Demikian Allah membuat gambaran untuk manusia supaya mereka ingat"  Sebaliknya orang yang mengkaji Al Quran dan Hadis dengan tidak manqul, musnad, muttashil, tidak dapat memberi "Guna"(manfaat). Meskipun ilmunya banyak, peribadinya tidak dapat mengamalkan, Allah menggambarkan dalam Surah Ibrahim:26

"Dan gambaran kalimat yang jelek/buruk (kalimat yang batil, kalimat yang sesat) sebagaimana pohon yang tidak kuat, mudah tumbang dari atas bumi"

Kesimpulan

- Kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberi hidayah kepada kita semua, sehingga kita redha menerima Agama Islam secara murni, sistem pengambilan ilmu secara murni (manqul-musnad-muttashil) dan pengamalannya juga murni (tidak dicampuri dengan bid'ah, syirik, khurafat, tahyul, jin-jinan dan lainnya).

- Menurut aslinya mengkaji Al Quran dan Hadis itu harus dengan manqul-musnad-muttashil iaitu cara yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, para tabi'in dan ulama-ulama sholihin.

- Mengkaji Al Quran dan Hadis dengan cara manqul-musnad-muttashil hukumnya "WAJIB", sedangkan dengan cara tanpa manqul/ro'yi dilarang dalam agama, hukumnya "HARAM".

-  Allah memberikan ilmu manqul-musnad-muttashil adalah ilmu yang tinggi nilainya antaranya:

Mengesahkan pengamalan

Menjaga kemurnian keaslian Agama Islam

Mudah difahami dalam waktu yang relatif singkat

Memberikan "HEBAT, WIBAWA, GUNA(manfaat), JAYA"(kemenangan/kejayaan) "MULIA"(dunia akhirat)

- Mengagungkan terhadap ilmu secara manqul adalah menganggap ilmu secara manqul merupakan ilmu yang paling tinggi (ilmu sejagad).

Maka kita harus menganggap ilmu manqul adalah ilmu yang utama, tidak boleh dianggap remeh. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

"Barang siapa yang membaca dan memahamai Al Quran (secara Manqul) kemudian ia berpendapat bahawa ada seseorang yang diberi lebih utama daripada yang telah diberikan kepadanya. bererti dia mengagungkan apa-apa yang Allah meremehkan dan meremehkan apa-apa yang Allah mengagungkan"  (Riwayat Al Tabrani dari Tafsir Ibnu Katsir)

- Mengingat utamanya ilmu secara manqul-musnad-muttashil maka ilmu tersebut harus kita jaga, pertahankan kemurniannya serta kita sebar-luaskan secara terus-menerus, sambung-bersambung, turun-temurun illa yaumil qiyamah. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar